Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Gentofte den 6. december 2008

Hvem er DNM og hvad vil vi v/formanden Torben Wilken

På talrige opfordringer bringer jeg som formand denne redegørelse om hvem vi er og hvad vi vil.

Dansk- Nordisk Modstandsbevægelse (DNM) er en borgerrets organisation, der blev stiftet på Grundlovs dag d. 5. juni 2002, foran Kronborg Slot, under overværelse af og omtalt dagen efter i Helsingør Dagblad.

Baggrunden for stiftelsen og navnet skal findes i det forhold, at jeg Torben Wilken som mandatar havde skabt den meget omtalte ”Sveriges-løsning”, hvorefter dansk-udenlandske ægtepar, der ikke efter de nationale Udlændingelove og bestemmelser kunne bo sammen i Danmark, de fik i hvert fald ikke lov til det, fik et anvendeligt alternativ. Derfor bekendtgjorde jeg løsningen i Danmarks Radio, Øresund Direkte v/Jette Beckmann, nu trafikradioen på P4 morgen, onsdag d. 16. marts 2002, i et ugentligt samsendings program med Malmø Radio. Denne løsning gik verden rundt i alle former for nyhedsmedier og blev bl.a. bragt i BBC World der rammer 250 millioner seere..

Efter denne bekendtgørelse rejste Kenneth Wilson og undertegnede til Malmø Rådhus for at anmode de svenske myndigheder om hjælp til at modtage disse ulykkelige ægtepar. Ægtepar der helt uretsmæssigt og uforskyldt var kommet i klemme i en hysterisk dansk lovgivning, der efter EU-retten og Rom-traktatens bestemmelser om de Grundlæggende Frihedsrettigheder var i en klar konflikt med. Danmark havde ved sin indmeldelse i EF (nu EU) i 1972 tilsluttede sig alle disse rettigheder som gældende uden forbehold,. Vi bad Malmø om igen at hjælpe danske statsborgere i nød på helt samme måde, som man så menneskeligt havde gjort det 60 år tidligere.

Vi blev rigtigt godt modtaget med stor forståelse og hjælpsomhed. Løsningen har, siden sommeren 2002 og frem til udgangen af 2008, hjulpet mere end 10.000 dansk-udenlandske ægtepar. Fordi det første gang var danske modstandsfolk og fordi løsningen var en sammenlægning af Den Nordiske Folkebogførings Konvention fra 1952 og EU forordningen 1216/68 Arbejdskraftens frie bevægelighed, ja så gav navnet rigtig god mening både for os og for de svenske myndigheder. Verdenspressen forstod også baggrunden for navnet umiddelbart.

Vi har siden stiftelsen aktivt hjulpet danske ægtepar rent praktisk.  Vi har naturligvis ikke æret involveret konkret i samtlige sager, men ”Sveriges-løsningen” blev så kendt og anvendt at den i dag er taget med i undervisningen på flere universiteter både i Danmark og ude i verden. Sideløbende med dette akutte hjælpearbejde, har vi som organisation politisk arbejdet for at begrænse de familiemæssige ødelæggende virkninger og afdækket ulovlighederne i den indførte lovgivning, her især Udlændingeloven af 2002 med efterfølgende tilføjelser. Vi har arbejdet 100% efter de demokratiske spilleregler og nyder derfor stor respekt for vores indsigt og seriøsitet.

Danmark har deltaget i udarbejdelsen af det oprindelige direktiv for udvikling af turismen mellem medlemsstaterne i 2001 til det, der i 2002 blev til forarbejderne til det endelige EU-direktiv 2004/38/EU som daværende vicestatsminister Bendt Bendtsen (MF)(K) sad for bordenden for og som ministerkollega Bertel Haarder (MF)(V) d. 19. april 2004 underskrev på Danmarks vegne i Bruxelles.

Det fremgår af artikel 35 i direktivet, at medlemslandene senest d. 1. juli 2005 skal have gennemført en oplysningskampagne om direktivet og dets nye muligheder for borgerne. Dette er som bekendt bevidst slet ikke sket og regeringen nægter fortsat at gennemføre en reel orientering om de nye muligheder direktivet giver Unionsborgerne. Til trods for, at Folketingets Ombudsmand her i efteråret 2008 skarpt har kritiseret Udlændigservice´s vildledning af borgerne om disse rettigheder, så fortsætter Udlændingeservice med at vildlede også ved orienteringsmøder rundt om i landet om almindelige familiesammenføring og EU reglerne for familiesammenføring. Den bekendtgørelse nr. 300 af d. 29. april 2008 med efterfølgende rettelser nr. 984 af d. 2. oktober 2008 som man orienterer ud fra, er i strid med direktivet. De ægtefæller der efter artikel 5 stk. 2 skal have indrejsevisum efter hasteprocedure og vederlagsfrit, får ikke denne ret opfyldt. Information om denne ret ønske hverken Udlændingeservice eller ministeriet at viderebringe.

Vi finder det utåleligt, at vi skal kæmpe på denne måde med de danske myndigheder på områder myndighederne udmærket selv godt ved ikke administreres lovligt. EU-bestemmelserne har forrang for national lovgivning. Det vil sige af den nationale lovgivning skal vige for EU-retten. Er der en uoverensstemmelse mellem den nationale lovgivning og/eller administrationen heraf, så er det EU-retten der er det lovmæssige lovgrundlag og alene gældende. Vi kæmper hver dag og vi nægter at give op. Vi reklamerer ikke. Det er ikke nødvendigt. Folk finder os. Vi er så kendt ude i befolkningen blandt dem der kender følgerne af den umenneskelige politik.


Med venlig hilsen

Torben Wilken, mandatar
formand for DNM