Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Birthe Rønn vil ikke stille op til næste valg 

Så har Birthe Rønn Hornbech (MF)(V) taget sin endelige beslutning. Hun har i fredags d. 9. marts 2012 på et møde meddelt sin kredsbestyrelse, at de må finde en anden kandidat til Folketinget, for hun har besluttet ikke at ville stille op mere til folketingsvalg. Beslutningen har længe været under overvejelse og en truende fatal konklusion fra den nedsatte kommission til undersøgelse af hendes ministeransvar i de statsløses statsborgersag, er nok særdeles nærværende i den forbindelse. Birthe Rønn Hornbech ved jo godt selv, hvilke lig hun har i ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Friday, March 09, 2012 12:50:00 PM

DNM har skrevet til Københavs Politidirektør 

Den meget omtalte massefriheds berøvelse der fandt sted på Amagerbrogade under klimatopmødet i Bella Centret har været behandlet i ØL og er blevet kendt ulovlig. Fakta om sagen: I alt skete der frihedsberøvelse af ca. 2.000 personer under demonstrationerne ved FN’s klimakonference COP 15 i København tilbage i december 2009. Med ganske enkelte undtagelser, tilkendte ØL i sidste uge ved dom 250 af demonstranterne medhold i, at anholdelserne var ulovlige. Østre Landsretten slog i dommen samtidig fast, at anholdelserne på Amagerbrogade af 178 af ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Wednesday, February 08, 2012 2:13:00 PM

Systematisk svarskrivelse og orientering om sagsbehandlingen skal ske siger Folketingets Ombudsmand 

Det er ikke altid at embedsmændene lever op til kravet om løbende orientering i sager i Udlændingeservice og ministeriet ved klager. Da der ofte sker overgivelse af sager til andre embedsmænd, er det afgørende nødvendigt at man bliver holdt orienteret. De lange sagsbehandlingstider er i forvejen et stort problem for borgeren og den bliver jo ikke kortere af at en ny sagsbehandler skal sætte sig ind i papirdyngerne hvis størrelse er politisk betinget i urimelige krav om oplysninger der reelt intet har med sagen at gøre. Læs Ritzau meddelelsen ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Wednesday, February 08, 2012 2:09:00 PM

Mulighed for genoptagelse af sager om opholdstilladelse (genopdragelse) 

Med vanlig langsommelighed har Justitsministeriet nu besluttet sig til at ændre praksis i de sager som omhandler bortfald af opholdstilladelse ved gennemført ”opdragelsesrejse”. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i Strassburg afgjorde dette spørgsmål i en sag mod Danmark i juni 2011. Danmarks praksis blev dømt ulovlig i henhold til den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Med vanlig praksis vælger Danmark at fortolke dommen meget snævert for derved at fastholde mest mulig af den førte Udlændingepolitik. Det forhold at man ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Monday, February 06, 2012 1:24:00 PM

Fortsat stort rod i ministerium efter flytning 

Vi har tidligere for nogle dage siden skrevet om den fysiske flytning der nu sker fra Holbergsgade 6 til Slotholmsgade 10. Det drejer sig om dele af det gamle ”Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration” nu Justitsministeriet afdeling for Asyl og visum og Familiesammenføring. Flytningen er sket både onsdag-torsdag d. 25. -26. januar og 1. - 2. februar 2012. Når flytningen har været planlagt i så lang tid, er det opsigtvækkende at det ikke er sket med en større omtanke og planlægning. Kontorerne var slet ikke gjort klar i ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, February 04, 2012 3:50:00 PM

Dom fra Højesteret maner til eftertanke 

Tysk taxichauffør idømt 40 dages fængsel for overtrædelse af udlændingeloven, idet det blev lagt til grund, at det fornødne forsæt forelå Højesteret har d. 9. januar 2012 afsagt en dom der må mane til eftertanke. Sagen har været omtalt i medierne tidligere og handler om en tysk Taxifører der kørte 3 afghanske statsborgere fra Hamburg til Danmark over den dansk/tyske grænse uden at sikre sig, at de lovligt kunne indrejse i DK. Højesteret siger klart, at man skal være særdeles opmærksom, hvis man kører nogle udlændinge over grænsen til Danmark. ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, February 04, 2012 2:47:00 PM

Det nedlagte Integrationsministerium flytter fra Holbergsgade 6 i dag 

Så er det blevet flyttedag for alle de medarbejdere under Justitsministeriet som har med Familiesammenføring, asyl, visum og permanent opholdstilladelse Så hvis din henvendelse drejer sig om familiesammenføring, asyl, visum eller permanent opholdstilladelse, skal du kontakte Udlændingestyrelsen i Ryesgade 53 - 2100 København Ø. Hvilket kontor i styrelsen, du skal kontakte, afhænger af, hvad din henvendelse drejer sig om. Telefon nummer er ikke oplyst ændret. Klager over afgørelser skal ske til Justitsministeriet i Slotsholmsgade. Den fysiske ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Thursday, January 26, 2012 12:17:00 PM

Den danske regerings (den gamle) indlæg i EFTA sagen E-4/11 Clauder 

Den danske regerings indlæg i sagen Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 462 Offentligt Det centrale spørgsmål i sagen er således, hvorvidt opholdsdirektivets artikel 16, stk. 1, under henvisning til artikel 7, stk. 1, skal fortolkes således at en ægtefælle til en EU/EØSborger med tidsubegrænset opholdsret i værtsmedlemsstaten, der ligeledes er EU/EØSborger, har en af hovedpersonen afledt EU/EØS-retlig opholdsret, i en situation hvor hovedpersonen ikke er økonomisk aktiv og udover pension modtager supplerende sociale ydelser. Det ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Monday, January 23, 2012 12:08:00 PM

Dommen fra EFTA-Domstolen E-4/11 blev afsagt sidste sommer men er først nu omtalt 10. januar 2012 på www.nyidanmark.dk !  

Det er tankevækkende, at den gamle regering ikke havde travlt med at fortælle om denne dom som går stik imod den praksis som Danmark fører. Det er endnu mere tankevækkende, at den nye regering med sit regeringsgrundlag først nu bringer sagen frem på hjemmesiden d. 10. januar 2012.
Det fremgår af referat fra Folketingets Europaudvalg, at sagen og dommen først blev omtalt her, selvom Danmark havde indgivet et indlæg i sagen.

Sagen blev orienteret på Europaudvalgets møde d. 25. oktober 2011 og referat af mødet fremsendt til medlemmerne af udvalget d. 6. januar 2012

Justitsministeriet arbejder nu med at fortolke konsekvenserne af dommen. Hvad er meningen ? Domstolens konklusion er krystal klar. Der er intet at fortolke ! Den ”syge kultur” fortsætter i bedste velgående. Det er dybt beklageligt. Man må spørge sig selv, har Justitsminister Morten  Bødskov (MF)(S) en skjult dagsorden ? Vi var nogen der så frem til en helt anden holdning til ”Gældende ret” i Danmark.
Se her hvad www.nyidanmark.dk skriver …

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Monday, January 23, 2012 11:39:00 AM

Ny vigtig dom fra EU 

Der er ved EFTA-Domstolen behandlet en sag som får betydning også i Danmark.
Sagen handler om en pensionist der har pernanent opholdstilladelse og som modtager sociale ydelser i et andet EU/EØS medlemsland. Kan denne person få familiesammenføring efter samme regler som gælder  i Direktiv 2004/38/eu ?

De 3 spørgsmål som retten skulle besvare:

Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein den 14. februar 2011 i sagen Arnulf Clauder (Sag E-4/11)

EU-Tidende nr. C 176 af 16/06/2011 s. 0010 - 0010

Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein den 14. februar 2011 i sagen Arnulf Clauder
(Sag E-4/11)
2011/C 176/08
Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (Liechtensteins forvaltningsdomstol) har ved skrivelse af 14. februar 2011, som EFTA-Domstolen modtog den 16. februar 2011, anmodet EFTA-Domstolen om en rådgivende udtalelse om følgende spørgsmål i sagen Arnulf Clauder:

1. Skal direktiv 2004/38/EF, særlig artikel 16, stk. 1, sammenholdt med artikel 7, stk. 1, fortolkes således, at en unionsborger med tidsubegrænset ophold, som er pensionist og modtager sociale ydelser i værtsmedlemsstaten, har ret til familiesammenføring, selv om det pågældende familiemedlem også vil kræve sociale ydelser?

2. Er det relevant med henblik på besvarelse af spørgsmål 1, om den pågældende unionsborger med ret til tidsubegrænset ophold var lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i værtsmedlemsstaten før pensionsalderen?

3. Er det relevant med henblik på besvarelse af spørgsmål 1, om den pågældende unionsborger med ret til tidsubegrænset ophold er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i værtsmedlemsstaten og samtidig kræver sociale ydelser?

Domstolens konklution bringer vi her.....

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Monday, January 23, 2012 11:31:00 AM
Page 3 of 5 << < 1 2 3 4 5 > >>